БАСКЕТБОЛ ТВ

видео, анализи и новини

Георги Младенов и Венци Гечев заедно с още 20 треньора са одобрени от ММС по програма за кадрово развитие!

1 min read

Двадесет и двама треньори са одобрени от ММС по програма за кадрово осигуряване и развитие. Изискванията, на които трябва да отговарят спортните клубове и треньорите, които могат да участват в програмата са следните:

Към спортните клубове, които са предложени от спортните федерации: 1.1. Да са вписани в Регистъра на лицензираните спортни федерации и спортни клубове – техни членове по чл.9, ал.1, т.1 от ЗФВС; 1.2. Да са сдружения, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, съгласно чл. 128, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗФВС; 1.3. Да имат спортно-състезателна дейност за всяка от последните 5 години, включително годината в която се кандидатства, удостоверено от съответната спортна федерация с протоколи от състезания или други документи; 1.4. Да имат най-малко 25 картотекирани спортисти за индивидуалните спортове или 3 отбора в 3 различни възрастови групи за колективните спортове, участвали в Държавни първенства в година, предхождаща годината, за която се кандидатства; 1.5. Да имат участници в най-малко три от възрастовите групи на Държавни първенства в година, предхождаща годината, за която се кандидатства; 1.6. Да имат на разположение собствен спортен обект или съоръжение или такъв с право на ползване за съответната година, за която се кандидатства; 1.7. Един спортен клуб може да предложи за финансово подпомогане по тази програма само един треньор; 1.8. Да нямат назначен треньор с трудов договор по Кодекса на труда, получаващ възнаграждението си от друго юридическо лице, финансирано от бюджета на държавата. 1.9. Да отговарят на изискванията на чл. 5 от Наредба № 3 от 2019 г. и условията и изискванията на Програмата – нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и нямат неизпълнени задължения към ММС по договори, чийто срок за изпълнение е изтекъл. Към треньорите, предложени от спортните клубове и утвърдени от спортните федерации: 2.1. Да са вписани в Регистъра на треньорските кадри по чл. 9, ал. 1, т. 4 от ЗФВС на длъжност „треньор“, „старши треньор“ или „главен треньор“ по съответния или сходен вид спорт към датата на кандидатстване по Програмата; 2.2. Да нямат влязло в сила наложено наказание за нарушаване на антидопинговите правила, съгласно чл. 90, ал. 5, т. 3 от ЗФВС, което към момента на кандидатстване не е изтърпяно; 2.3. Да нямат трудов договор по Кодекса на труда, по който получават възнаграждението си от друго юридическо лице, финансирано от бюджета на държавата; 2.4. Да не получава средства по други програми на Министерството на младежта и спорта.

Това е програма от миналата година, но чак сега възнагражденията ще започнат да се изплащат. Тази програма е за подпомагане на знанията на треньорите и тяхното усъвършенстване. Финансовата помощ възлиза на 750 лв. за дванадесет месеца.